Przejdź do treści

REKLAMACJE

  1. Sprzedawca dostarcza Towary wolne od wad. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną z tytułu rękojmi w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym wobec Klientów będących Konsumentami/Jednoosobowymi przedsiębiorcami. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą dokonaną na rzecz Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy, wyłącza się zastosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne i prawne zawartych w Kodeksie cywilnym. W przypadku realizacji przez Jednoosobowego przedsiębiorcę uprawnień z tytułu rękojmi, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji przysługujących mu uprawnień.
  2. Okres rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi wynosi 14 (czternaście) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę. 
  3. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego i informuje o zakończeniu procesu reklamacyjnego drogą mailową. 
  4. Szczegółowe informacje o procesie reklamacyjnym dostępne są za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta albo u Sprzedawcy. 
  5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, Klient może składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lum.com.pl