Przejdź do treści

Odstąpienie od umowy – zwroty

 1. Klient, będący jednocześnie Konsumentem/Jednoosobowym przedsiębiorcą, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość  może od tej umowy odstąpić bez podawania przyczyny, składając w tym celu odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią. W przypadku skorzystania przez Jednoosobowego przedsiębiorcę z uprawnienia do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji przysługujących mu uprawnień do odstąpienia od Umowy. 
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: LUM, Probostwo 4, 20-089 Lublin lub pocztą elektroniczna na adres: sklep@lum.com.pl
 3. W przypadku przesłania przez Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą mailową, Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia prześle Konsumentowi/Jednoosobowemu przedsiębiorcy potwierdzenie jego odebrania. 
 4. Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą, zaś jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zostało złożone zanim Sprzedawca przyjął ofertę Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy, oferta przestaje wiązać. 
 6. Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić Towar do Sprzedawcy na adres: LUM, Probostwo 4, 20-089 Lublin nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. 
 7. Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi/Jednoosobowemu przedsiębiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za pomocą przelewu bankowego, na rachunek wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 9. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi/Jednoosobowemu przedsiębiorcy w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.